فروشگاه اینترنتی مد , لباس و پوشاک مدمال

سیوان

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﻮان در ﺳﺎل 96 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ی طراحی لباس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ . ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ و اﻧﺮژی ﺟﻮاﻧﯽ ، آﺛﺎری ﻣﺘﻔﺎوت و در عین حال ﮐﺎرﺑﺮدی را ارائه دﻫﻨﺪ . از دﯾﮕﺮﺳﻮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی  ﺳﯿﻮان ﺗﻼش ﺑﺮ این اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ استفاده از مواد اولیه مرغوب و اجرای دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ زﯾﺒﺎ و در ﺧﻮر  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷما ﮔﺮدد . ﻫﺮ یک از کالکشن های ﺳﯿﻮان ﺣﻮل ایده ای ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و از این رو هر یک از لباس های هر مجموعه نمایان گر نوعی نگاه به ایده اصلی کالکشن است .
سیوان میکوشد تولید کننده ی مد باشد و نه پیرو آن .